KẾ HOẠCH TUẦN 8

Thứ;ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

28/10/2019

Sáng

- Thi thể dục Erobic

- Học bình thường.

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường.

CBGV, HS

Ba

29/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- 8h30’ Họp BGH, CTCĐ, TPTĐ, BT đoàn, 4 tổ trưởng

CBGV, HS

Phòng HT

Chiều

- Học bình thường

 

CBGV, HS

30/10/2019

Sáng

- Học bình thường.

- HT tập huấn tại Bắc Giang

 

CBGV, HS

Hiệu trưởng

Chiều

- 14h SHCM kiểm tra hồ sơ dân chủ - Họp tổ

Các câu lập bộ tập luyện

CBGV

 

 

Năm

31/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- HT tập huấn tại Bắc Giang

- Kiểm tra chuyên đề: Đ/c Miền.

 

CBGV, HS

Hiệu trưởng

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

Sáu

01/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Thi điền kinh

CBGV, HS

Chiều

- Học bình thường

 

CBGV, HS

Bài viết liên quan