Học sinh trường TH Bích Sơn nói không với vi phạm giao thông- Bích Sơn-Việt Yên - Bắc GIang