Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 mới năm 2020 - 2021 tại trường TH Bích Sơn

Để chuẩn mọi điều kiện tốt nhất cho các em học sinh lớp 1 trong việc tháy sách mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới và toàn bộ giáo viên trong trường, nhà trường luôn chú tỏgn vào công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cácn bộ giáo viên. 

Bài viết liên quan